Privacyverklaring gewoon Simpel. makelaars

Waarom deze privacyverklaring?

Bij gewoon Simpel. makelaars hechten wij waarde aan transparantie. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelt gewoon Simpel. makelaars als verwerkingsverantwoordelijke betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we op een heldere manier uit welke persoonsgegevens we over jou verzamelen en hoe we deze verwerken. gewoon Simpel. makelaars respecteert jouw privacy en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens & verwerken

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat ons iets over jou vertelt of dat naar jou herleidbaar is. Denk daarbij aan een telefoonnummer, e-mailadres of woonadres. Met verwerken wordt alles bedoeld wat er met een persoonsgegeven kan worden gedaan, waaronder verzamelen, opslaan, verwijderen, gebruiken of doorgeven.

Voor welke doeleinden verwerkt gewoon. Simpel makelaars persoonsgegevens?

We kunnen persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • om een overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren;
 • om contact met je op te nemen en/of om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld nadat je het contactformulier op onze website hebt ingevuld;
 • om een bezichtiging in te plannen en uit te voeren;
 • voor het aanbieden van passende producten en diensten. Zo kunnen we contact met je opnemen als we jouw droomhuis in de verkoop krijgen;
 • om je te informeren over bijeenkomsten en evenementen;
 • voor het verzenden van een nieuwsbrief;
 • voor het doen van betalingen of om factuen in rekening te brengen;
 • om bezoekersstatistieken met betrekking tot het gebruik van onze website te analyseren, maar ook om marktonderzoek te verrichtten;
 • als je bij ons solliciteert, gebruiken we jouw gegevens om te beoordelen of je geschikt bent om de functie te vervullen waarop je hebt gesolliciteerd;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Categorieën personen

Van de volgende categorieën personen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt:

 • klanten;
 • wederpartijen;
 • websitebezoekers;
 • contactpersonen van relaties;
 • sollicitanten;

Welke persoonsgegevens verwerkt gewoon Simpel. makelaars?

We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, adresgegevens, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
 • financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer, inkomen en leencapaciteit;
 • IP-adres en andere gegevens met betrekking tot je bezoek aan onze website zoals gegevens met betrekking tot hoe onze website wordt gebruikt;
 • een administratienummer;
 • gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
 • gegevens met het oog op het doen van reserveringen en betalingen;
 • we zijn wettelijk verplicht om kopers en verkopers te identificeren. Om je te kunnen identificeren verwerken we het documentnummer van je identiteitsbewijs;
 • andere gegevens, dan hierboven omschreven, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is in verband met de toepassing van wet- en regelgeving.

Delen we jouw persoonsgegevens?

gewoon Simpel. makelaars deelt jouw gegevens alleen met andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening. Denk daarbij aan partijen zoals Funda en onze IT-dienstverlener. Indien mogelijk worden persoonsgegevens daarbij geanonimiseerd. Wij waarborgen jouw privacy door met deze partijen contractueel afspraken te maken over onder meer de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Deze partijen gebruiken jouw persoonsgegevens dus niet voor eigen doeleinden.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website naar de browser worden verstuurd, waarna de browser deze gegevens opslaat. gewoon Simpel. makelaars maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies. Hier onder leggen wij uit wat de functie van de verschillende typen cookies is:

 • Functionele cookies
  Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Met het gebruik van functionele cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.
 • Analytische cookies
  Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe websitebezoekers deze website gebruiken en beleven. Deze informatie stelt ons in staat om de website te optimaliseren, de werking van de website te controleren en om jouw gebruikerservaring te verbeteren. Met het gebruik van analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

gewoon Simpel. makelaars treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen betreffen zowel digitale als fysieke maatregelen zoals het gebruik van wachtwoorden en de beveiliging van computers. Onze medewerkers hebben vertrouwelijkheid hoog in het vaandel en mogen persoonsgegevens niet onnodig verstrekken. Deze maatregelen zijn erop gericht een passend beschermingsniveau te bereiken, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren verschilt per categorie persoonsgegevens. Soms bewaren we gegevens een aantal weken en soms bewaren we je persoonsgegevens een aantal jaar. Hier onder lees je meer over onze bewaartermijnen:

 • voor persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze boekhouding is conform geldende wet- en regelgeving een bewaartermijn van 7 jaar van toepassing;
 • persoonsgegevens van klanten zullen niet langer dan 2 jaar worden bewaard nadat de opdracht tot een einde is gekomen;
 • persoonsgegevens van contactpersonen van relaties zullen niet langer dan 2 jaar worden bewaard nadat de samenwerking is geëindigd;
 • persoonsgegevens van sollicitanten zullen niet langer dan 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd worden bewaard, tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven om zijn of haar persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval zullen wij deze persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar bewaren;

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt als betrokkene recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Wil je weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken? Doe dan een inzageverzoek. Na ontvangst van een inzageverzoek delen wij je binnen 6 weken schriftelijk mede of jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als je onjuistheden constateert, dan kun je een verzoek doen tot rectificatie of verwijdering van jouw gegevens. gewoon Simpel. makelaars bericht je binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of aan je verzoek zal worden voldaan. Als we besluiten om niet aan je verzoek te voldoen, dan zullen wij je uitleggen waarom wij je verzoek weigeren.

Je hebt als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dat kun je doen per post of per e-mail. Geef daarbij aan waarom jouw privacy zwaarder weegt dan ons belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Nadat wij je bezwaar hebben ontvangen, zullen we de situatie beoordelen. Binnen 6 weken na ontvangst van jouw bezwaar ontvang je een reactie van ons.

Je hebt als betrokkene het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.

Als de grondslag van de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, dan heb je als betrokkene te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Wil jij je toestemming intrekken? Stuur ons dan een bericht per post of per e-mail.

Klachten

Als je van mening bent dat de bepalingen uit deze privacyverklaring niet zijn nageleefd, dan kun je contact opnemen met ons via info@gewoonsimpelmakelaars.nl. We zullen ons inzetten om je klacht naar tevredenheid op te lossen. Je hebt altijd het recht om je te wenden tot de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact opnemen

gewoon Simpel. makelaars
Kaasmarkt 14,
1441 BG Purmerend
info@gewoonsimpelmakelaars.nl 
https://www.gewoonsimpelmakelaars.nl    

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De nieuwste versie zal steeds op deze website worden gepubliceerd. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 november 2018.